Όροι συνεργασίας

Όροι Συνεργασίας

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κατόπιν προφορικής ή ηλεκτρονικής  επικοινωνίας και εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας με την εταιρεία μας, θα πρέπει να  επιβεβαιωθεί γραπτώς η συνεργασία μέσω email στο soundgroupdjs@gmail.com ή συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας. Εκεί θα πρέπει να αναφέρετε πλήρη στοιχειά της υπηρεσίας που ενδιαφέρεστε, όπως: Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία εκδήλωσης, περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός προσκεκλημένων, συμφωνηθέν ποσό, προκαταβολή.

Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων από πλευράς του πελάτη που θα δημιουργήσουν δυσλειτουργία στην έγκαιρη και σωστή παροχή των υπηρεσιών μας στην ‘’εκδήλωση, εργασία, ενοικίαση’’ που μας έχει ανατεθεί, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη ο όποιος απολλύει οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

Αν πρόκειται να κάνετε τραπεζική  κατάθεση προκαταβολής,  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω λογαριασμούς.

Το τραπεζικό απόκομμα είναι η απόδειξη για την προκαταβολή σας. Επίσης είναι απαραίτητο να αναγράφετε πάντα στην αιτιολογία  κατάθεσης το ονοματεπώνυμο σας ώστε να αποδεικνύεται ηλεκτρονικά η κατάθεση.

Οι τιμές που αναγράφονται στις προσφορές, στον κατάλογο μας, όπως επίσης και οι τιμές που σας δίνουμε προφορικά είναι πάντοτε η καθαρή αξία των υπηρεσιών μας χωρίς τον Φ.Π.Α .

Εξόφληση

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα πριν την εκδήλωση η το αργότερο την ιδία ημέρα της εκδήλωσης μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού. Στην περίπτωση ενοικίασης και εγκατάστασης από τον ίδιο τον πελάτη η εξόφληση γίνεται με την παραλαβή/παράδοση του εξοπλισμού.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να βρίσκεται στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση τουλάχιστον δυο (2) ώρες πριν την εκτιμώμενη άφιξη των προσκεκλημένων µε όλον τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό για την άρτια παροχή υπηρεσίας της.
 2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ οφείλει να διευκολύνει την διαδικασία παροχής της υπηρεσίας µε όποιο τρόπο κρίνεται απαραίτητος και εφικτός. Είναι υπεύθυνος να εξασφαλίσει στην εταιρεία τον απαραίτητο χρόνος και τις κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού της (5 ώρες τουλάχιστον για την εγκατάσταση και 2 ώρες για την απεγκατάσταση μετά το πέρας της εκδήλωσης). Είναι υπεύθυνος να παρασχεθεί στην εταιρεία επαρκής χώρος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού της. Είναι υπεύθυνος να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ έγκαιρα αν ο χώρος εγκατάστασης του εξοπλισμού και η θέση τεχνικών, καλλιτεχνών και djs είναι κάτω από ήλιο η άλλες δυσμενείς συνθήκες. Είναι υπεύθυνος να επιτραπεί η πρόσβαση στο όχημα και το προσωπικό της εταιρεία από την πλησιέστερη και πιο εύκολα προσβάσιμη είσοδο στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.
 3. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η μοναδική υπεύθυνη για το χειρισμό του εξοπλισμού της. Το κόστος οποιασδήποτε βλάβης στον εξοπλισμό προκύψει από χειρισμό άλλου, αμέλεια, εκούσιες ή ακούσιες πράξεις του πελάτη ή καλεσμένου αυτού, επιβαρύνει τον εξ ολοκλήρου τον ΠΕΛΑΤΗ
 4. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τις υπηρεσίες της και να αποχωρήσει από το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, σε περιπτώσεις όπου οι καλεσμένοι του πελάτη γίνουν εριστικοί, απρεπείς ή εφόσον οποιαδήποτε άλλη επικίνδυνη για την ασφάλεια του εξοπλισμού ή/και των ανθρώπων της κατάσταση προκύψει (βροχόπτωση, καυγάδες, «μπουγέλα», πυροβολισμοί - μπαλωθιές κλπ) χωρίς αυτό να επηρεάσει την συμφωνηθείσα αμοιβή της εταιρείας. Σε περίπτωση βροχής, και εφόσον απαιτηθεί απεγκατάσταση εξοπλισμού και εγκατάσταση σε νέο χώρο, το κόστος ανέρχεται στο 30% του συνολικού κόστους και απαιτούμενος χρόνος είναι 2-4 ώρες (εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος).
 5. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ. Στην περίπτωση και ΜΟΝΟ ενοικίασης εξοπλισμού από τον ΠΕΛΑΤΗ με χρήση του ιδίου, οφείλει να ελέγξει για τον εξοπλισμό που επέλεξε και να τον παραδώσει στην ιδία εμφανισιακή και λειτουργική κατάσταση στην οποία τον παρέλαβε. Ευθύνεται, δε, πλήρως για την ακεραιότητα του κατά την διάρκεια της μεταφοράς και της χρήσης του και μέχρι την επιστροφή του. Τυχόν ζημιές όπως σπασίματα, ρίψη υγρών, βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη ο οποίος θα αναλάβει το κόστος επισκευής ή την αντικατάσταση του φθαρμένου η κατεστραμμένου εξοπλισμού. Οφείλει επίσης να λειτουργήσει τον εξοπλισμό που παρέλαβε συμφώνα με τις προδιαγραφές του, τις οδηγίες χρήσης, και τις προφορικές οδηγίες χειρισμού και λειτουργιάς που του παρασχέθηκαν από τους τεχνικούς της εταιρείας κατά την παράδοση. Οι ζημίες από υπεροδήγηση και λάθος συνδεσμολογία επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Ο εξοπλισμός παραδίδεται με επιτόπιο έλεγχο της σωστής λειτουργίας  παρουσία του πελάτη και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδέ μια ευθύνη φέρει για άγνοια του πελάτη να συνδέσει σωστά τον εξοπλισμό στον χώρο που θα τον εγκαταστήσει. Τυχόν δυσλειτουργίες που θα προκληθούν από έλλειψη γνώσεων χειρισμού και συνδεσμολογίας από τον ίδιο δεν επηρεάζουν την συμφωνημένη τιμή ενοικίασης.
 6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα πως η εταιρεία σε καμία περίπτωση δε φέρει ευθύνη για τυχόν όχληση των περιοίκων από ηχορύπανση, η οποία ενδεχομένως να προκληθεί από την παροχή της υπηρεσίας της.
 7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναγνωρίζει ότι ο πελάτης είναι ο μοναδικός µε δικαίωμα να επέμβει και να διαφοροποιήσει τον τρόπο που παρέχεται η υπηρεσία της (ένταση ήχου, μουσικό πρόγραμμα κλπ),οφείλει όμως να σεβαστεί και να συμμορφώνεται µε τους κανόνες που διέπουν τον κάθε χώρο σε θέματα έντασης ήχου. Η εταιρεία δεν μπορεί λοιπόν να φέρει καμία ευθύνη στις περιπτώσεις που ο χώρος αντιμετωπίζει προβλήματα ηχορύπανσης και περιορίζει την ένταση της μουσικής ή ακόμα και την ύπαρξη μουσικής μετά από καθορισμένη ώρα.
 8. Χρονικός περιορισμός υφίσταται ανάλογα με το επιλεγμένο πακέτο υπηρεσιών. Όταν υπάρχει ορισμένη χρονική διάρκεια δύναται να παραταθεί ο χρόνος παραμονής και οι παρεχόμενες υπηρεσίες πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου, με την αντίστοιχη προσυμφωνημένη χρονοχρέωση ανά ώρα για κάθε εκδήλωση.

 

Ε. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ / ΑΝΑΒΟΛΕΣ

 1. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης κατόπιν εντολής ή επιθυμίας του ΠΕΛΑΤΗ η προκαταβολή ισχύει και μεταφέρεται για την κράτηση στην νέα ημερομηνία που θα οριστεί, εφόσον υπάρχει η ανάλογη διαθεσιμότητα σε έμψυχο ή/και άψυχο υλικό, και η αμοιβή της εταιρεία συμφωνείται εκ νέου βάση των νέων δεδομένων που θα προκύψουν.
 2. Σε περίπτωση αναβολής της εκδήλωσης κατόπιν εντολής ή επιθυμίας του ΠΕΛΑΤΗ και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής διαθεσιμότητα από την εταιρεία σε έμψυχο η/και άψυχο υλικό για την νέα ημερομηνία που επέλεξε ο πελάτης, ο τελευταίος οφείλει να προσαρμοστεί στις υπάρχουσες διαθεσιμότητες της εταιρείας. Σε περίπτωση συνολικής ακύρωσης της εκδήλωσης από τον πελάτη για τους παραπάνω λογούς, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
 3. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης κατόπιν επιθυμίας του ΠΕΛΑΤΗ, ισχύουν τα παρακάτω:
 4. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 30 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή λειτουργεί ως ακυρωτικό και δεν επιστρέφεται.
 5. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 45 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή επιστρέφεται σε ποσοστό 50%
 6. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί 60 η και περισσότερες ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης η προκαταβολή επιστρέφεται σε ποσοστό 100%
 7. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση που αδυνατεί, ή θεωρήσει ότι αδυνατεί να παράσχει τις συνολικές συμφωνηθείσες υπηρεσίες, οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη σε διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα(30) ημερών και να του επιστρέψει στο ακέραιο την προκαταβολή.
 8. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση που αδυνατεί, ή θεωρήσει ότι αδυνατεί να παράσχει ΜΕΡΟΣ των συμφωνηθέντων υπηρεσιών από έμψυχο υλικό/συνεργάτες της όπως π.χ. εμφανίσεις καλλιτεχνών η Djs για λογούς ανωτέρας βίας , οφείλει να ενημερώσει τον πελάτη για την αντικατάσταση αυτών, η να παραχωρήσει το δικαίωμα στον πελάτη να επιλέξει εξωτερικούς συνεργάτες της επιλογής του αφαιρώντας τις αμοιβές των συνεργατών που δεν συμμετείχαν , από το συμφωνηθέν ποσό.
 9. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για απρόβλεπτους εξωγενείς παράγοντες που

α) μπορούν να διακόψουν ή να ματαιώσουν την εκδήλωση.

β) που την εμπόδισαν να παράσχει τις υπηρεσίες της η μέρος αυτών. (θάνατος, ατυχήματα και τροχαία, σεισμούς και λοιπές Θεομηνίες, βανδαλισμούς εξοπλισμού από τρίτους, ακυρώσεις δρομολογίων πλοίων ή πτήσεων, απαγορευτικά απόπλου ή πτήσεων, καταλήψεις οδικών δικτύων, απεργιακές κινητοποιήσεις, πορείες κλπ)

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

 

Eurobank 

Αρ.Λογ.

0026-0053-71-0201338310

IBAN:  GR94 0260 0530 0007 1020 1338 310

swift/bic    ERBKGRAA

 

Piraeus

AΡ. ΛΟΓ. 5060-012245-913

ΙΒΑΝ  GR - 690172 0600 0050 6001 2245 913

swift/bic   PIRBGRAA

 

National Bank of Greece

ΑΡ.ΛΟΓ    14161309332

ΙΒΑΝ      GR 6101101410000014161309332

swift/bic   ETHNGRAA

 

Alpha Bank

ΑΡ.ΛΟΓ    184002310050726

ΙΒΑΝ      GR6201401840184002310050726

swift/bic   CRBAGRAA